Regulamin

Regulamin uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2017

I. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2017.
 2. Organizatorem Igrzysk Wolności jest Fundacja Industrial, ul. Zaolziańska 63, 93 – 539 Łódź, Polska, NIP: 7292626565, KRS: 0000284368.

II. Zasady zgłaszania się na Igrzyska Wolności 2017

 1. Udział w Igrzyskach Wolności 2017 jest bezpłatny dla osób które zarejestrują się w naszym systemie online, przyłączą się do społeczności Igrzysk oraz akcji promocyjnej:
  1. a) udostępniając informację o wydarzeniu lub jego elemencie na swoim profilu na portalu Facebook,
  2. b) rozlepiając choć jeden plakat Igrzysk w miejscu publicznie dostępnym (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
  3. c) zaproponować inne, możliwe do zrealizowania kreatywne rozwiązanie  w celu promocji wydarzenia,

  Po odbiór wejściówek z udokumentowanym udziałem w kampanii promocyjnej zapraszamy do klubu 6. Dzielnica (ul. Piotrkowska 102, 90-004 Łódź) od 1 września 2017 do dnia 18 października 2017.

  Zgłoszenia uczestnictwa dokonuje się poprzez stronę www.igrzyskawolnosci.pl lub www.freedomgames.eu poprzez wypełnienie wszystkich pól w zakładce „Zgłoszenie uczestnictwa”.

  Zgłoszenie nie jest tożsame z akceptacją uczestnictwa. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia kandydata na uczestnika bez podania przyczyny. Akceptacja uczestnictwa zostanie przesłana drogą mailową.

  Po zgłoszeniu dokonanym przez wymienione strony www, kandydat na uczestnika otrzyma e-mail z prośbą o potwierdzenie posiadania określonego adresu poczty elektronicznej.

 2. Dla pozostałych osób koszt wejściówki to: 500 zł. Bilety sprzedawane będą w klubie 6. Dzielnica lub online. Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:
  Fundacja Industrial, ul. Zaolziańska 63/25, 93–539 Łódź, Numer konta: 37 1940 1076 3032 9838 0000 0000 (Credit Agricole), tytuł wpłaty: „Bilet wstępu Igrzyska Wolności 2017 dla <imię i nazwisko uczestnika>”.
 3. Organizator nie gwarantuje miejsc na wszystkich elementach programu, obowiązuje kolejność zajmowania miejsc.

 4. Wstęp na niektóre elementy programu może być dostępny tylko na zaproszenia.
 5. Możliwy będzie również zakup biletów w cenie 500 zł w recepcji imprezy w dniach trwania wydarzenia, organizator nie gwarantuje jednak wówczas miejsca ani możliwości uczestnictwa wydarzeniu.

III. Zasady uczestnictwa w Igrzyskach Wolności 2016

 1. Uczestnicy zobowiązani są do spokojnego i kulturalnego zachowania podczas wydarzenia. Uczestnicy zobowiązują się do niepodejmowania kroków i zachowania, które mogą przeszkodzić w prowadzeniu spotkań, dyskusji oraz koncertów. Organizator zastrzega sobie prawo do wydalenia z Igrzysk osób, których zachowanie według Organizatora uniemożliwia harmonijne prowadzenie wydarzenia i stanowi przeszkodę dla innych uczestników oraz bezpieczeństwa imprezy.
 2. Ewentualny dojazd i zakwaterowanie pozostają w gestii uczestników (z wyjątkiem przypadków uzgodnionych indywidualnie z organizatorem).
 3. Uczestnicy wydarzenia udzielą zgody na wykorzystanie ich wizerunku, jako uczestników wydarzenia na fotografiach oraz filmach realizowanych w czasie Igrzysk dla potrzeb Organizatora oraz partnerów wydarzenia.
 4. Zabronione jest wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z wskaźników laserowych, napojów alkoholowych (z wyjątkiem zakupionego w wyznaczonych punktach w miejscu organizacji wydarzeń) oraz środków odurzających.
 5. Uczestnictwo przyznawane jest personalnie i nie można odstąpić miejsca na imprezie innej osobie bez zgody Organizatora.

IV. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji imprez specjalnych podczas Igrzysk, gdzie obowiązywać będą oddzielne zaproszenia.
 2. Program wydarzenia może ulec zmianie w trakcie przygotowań, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania części elementów programu.
 3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Organizator zwróci wówczas równowartość opłaconych biletów wstępu.
 4. Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren imprezy uczestnikom, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla innych uczestników.
 5. Organizator zastrzega, że nie gwarantuje możliwości wstępu na wszystkie wydarzenia podczas Igrzysk z racji na wielkość poszczególnych pomieszczeń i lokali, w których odbywać się będą wydarzenia. Dotyczy w szczególności koncertów w klubie 6. Dzielnica. W takim przypadku decydować będzie kolejność przychodzenia uczestników na miejsce, w którym odbędzie się dane wydarzenie.